Semináre k bakalárskym prácam

Podmienky hodnotenia

ÚINF/BZP1a Špeciálny seminár k záverečnej práci

Podmienky. Pre získanie hodnotenia rôzneho od FX (neabsolvoval), musí študent spĺniť všetky podmienky:

 • Vytvorenie/aktualizovanie webstránky o bakalárskej práci.
 • Aktualizovanie obsahu webstránky do 11.11.2018 (z webovej stránky musí byť jasné, čo bolo k danému dátumu zrealizované).
 • Zverejniť na webstránke bakalárskej práce predbežnú prezentáciu na seminár (od finálnej prezentácie by sa nemala líšiť o viac ako 50%) do 11.11.2018 (týždeň pred prvými prezentáciami).
 • Prezentácia na seminári v stanovenom termíne:
  • V prezentácii študent podrobne vyjasní problém, motiváciu, východiská práce (vychádzajúc z odporúčanej literatúry), vysvetlí ciele práce a popíše metódy na riešenie jednotlivých cieľov, vyjadrí sa aktuálnemu stavu riešenia (odprezentuje aktuálne výsledky) a plánu práce do konca letného semestra.
  • Trvanie prezentácie: 15-17 minút
 • Napísanie 5 stranového článku a jeho zverejnenie na webstránke bakalárskej práce do 25.1.2018.
 • Odovzdať článok podpísaný vašim vedúcim do 8.2.2018 (viac informácii nižšie).

Hodnotenie. Po splnení všetkých nutných podmienok sa za seminár udelí známka na základe kvality a obsahu prezentácie a článku.

Účasť. Účasť všetkých študentov je povinná aj keď neprezentujú. Ospravedlniteľné sú iba vážne zdravotné a vážne rodinné problémy. V prípade neúčasti na vlastnej prezentácii si študent za seba musí nájsť náhradu (výmena s kolegom, ktorý mal prezentovať v neskoršom termíne).


Článok

Článok je potrebné napísať a zverejniť na stránke bakalárskej práce do 25.1.2018 a odovzdať podpísaný vašim vedúcim do 8.2.2018 (resp. vedúci práce elektronicky oznámi, že článok spĺňa všetky obsahové i formálne požiadavky). Rozsah je určený na 5 strán v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD.

Nejaké rady k písaniu článku:

 • Myslite na to, že článok má byť "zárodkom" textovej časti Vašej bakalárskej práce: skladať by sa mal z významného "zárodku" úvodu a malých "zárodkov" jednotlivých kapitol práce.
 • Dôležitá je jasná formulácia problému hneď v úvode. Povedzte jasne, čo je cieľom článku (resp. Vašej práce).
  • Skratky, ktoré používate, musíte predtým vysvetliť alebo k nim uviesť potrebný zdroj, kde sú vysvetlené.
  • Pamätajte si, že dobrý obrázok alebo jasná definícia sú častokrát účinnejšie ako tony textu (samozrejme, obrázky alebo definície môžu byť krátko vysvetlené v texte).
 • Uvádzajte pseudokódy miesto zdrojákov. Je to čitateľnejšie aj pre neznalcov daného programovacieho jazyka a hlavne kratšie.
 • NEPÍŠTE ESEJ ALE VEDECKÝ ČLÁNOK! Napríklad nasledujúce vety nepatria do článku: Teraz programujem procedúru X a keď táto bude fungovať, tak zmeriam, za aký čas počíta. Ale predtým sa ešte zoznamujem s príkazmi Javy...
 • V závere má byť krátke zhrnutie článku a dosiahnutých výsledkov a vyhliadky/plány/možné smery budúcej práce v oblasti, ktorej sa práca venuje.
 • Pri literatúre uvádzajte všetky dostupné bibliografické údaje. Ak máte len autorov a názov, tak ostatné ľahko vygúglite.
 • Štandardom je písať prácu v množnom čísle (autorský plurál), napokon prácu robíte spoločne s vedúcim... alebo aspoň by to tak malo fungovať.

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

 • názov práce
 • meno autora
 • meno vedúceho a prípadných konzultantov
 • ciele práce
 • odporúčanú a použitú literatúru (typicky pdf súbory ak nejde o pirátsku kópiu knihy) a linky na internetové zdroje
 • súbor prezentácie použitý na seminári
 • PDF článku vytvorenom na tomto seminári