Semináre k bakalárskym prácam

Odporúčania

Dôležité informácie

Užitočné rady

Ako prezentovať

Vnútorné zásady pre bakalárske práce na ÚINFe

Záverečnou prácou má študent preukázať, že je schopný samostatne aplikovať a prezentovať získané teoretické poznatky a praktické zručnosti. Základné typy záverečných prác sú:

 • Teoretická
 • Aplikovaná

Práca a dokumentácia sa píše spravidla v slovenskom alebo anglickom jazyku. Musí mať primeranú štylistickú, gramatickú, grafickú a typografickú úroveň. Práca musí obsahovať zoznam použitej literatúry (vrátane zdrojov z Internetu) a odkazy na využitie príslušného zdroja v texte. Pri písaní práce sa rešpektujú všeobecne záväzné slovenské a univerzitné normy.

Teoretická záverečná práca

Cieľom teoretickej práce je naštudovať primeraný počet kvalitných informačných zdrojov (monografie, časopisecké publikácie, informačné zdroje na internete a pod.) zameraných na danú problematiku a získané poznatky prezentovať jednotným spôsobom. Takáto práca nemusí obsahovať nové výsledky, ale prezentované poznatky musia byť doplnené o ilustračné príklady, chýbajúce dôkazy, vlastný pohľad autora a pod.

Teoretická záverečná práca spravidla obsahuje nasledovné časti (nie nutne v takejto štruktúre):

 • Úvod
 • Prehľad súčasného stavu problematiky
 • Formulácia cieľov vlastnej práce, použité metódy
 • Prezentácia získaných poznatkov
 • Záver (diskusia, výhody, nevýhody, návrhy, problémy, ...)
 • Povinná príloha: CD/DVD s abstraktom v slovenskom a anglickom jazyku, textom vlastnej záverečnej práce, vytvorenou aplikáciou, inštalačným softvérom, vzorovými údajmi, používateľskou príručkou, atď.)

Aplikovaná záverečná práca

Cieľom aplikovanej práce je analyzovať daný (väčšinou prakticky orientovaný) problém, primerane popísať návrh riešenia problému a navrhnuté riešenie implementovať. Pri vypracovaní softvéru aplikovanej práce sa spravidla využívajú štandardné metodológie určené na vývoj a dokumentáciu softvérových produktov.

Aplikovaná záverečná práca spravidla obsahuje nasledovné časti (nie nutne v takejto štruktúre):

 • Úvod
 • Prehľad súčasného stavu problematiky
 • Formulácia cieľov vlastnej práce, použité metódy
 • Analýza a formalizácia problému
 • Návrh riešenia problému
 • Popis implementácie riešenia
 • Vyhodnotenie (skúsenosti z implementácie, štatistické vyhodnotenie, ..)
 • Záver (diskusia, výhody, nevýhody, návrhy, problémy, ...)
 • Povinná príloha: CD/DVD s abstraktom v slovenskom a anglickom jazyku, textom vlastnej záverečnej práce, vytvorenou aplikáciou, inštalačným softvérom, vzorovými údajmi, používateľskou príručkou apod.)

Externé (firemné) bakalárske práce

Externé bakalárske práce sú práce, kde vzniká trojstranný vzťah: študent, "zadávateľ" (externista, firma), ÚINF. Kľúčové entity tohto vzťahu:

 • študent - osoba, ktorá pracuje na schválenom zadaní - výsledkom činnosti je bakalárska práca
 • vedúci práce - osoba z ÚINFu (vedecko-pedagogický zamestnanec alebo doktorand), ktorý vedie prácu po formálnej stránke, dohliada na plnenie cieľov, pomáha a usmerňuje pri spisovaní bakalárskej práce, kontroluje a vyjadruje sa k čiastkovým výstupom (napr. články na seminároch), píše záverečný posudok
 • konzultant - zástupca "zadávateľa" práce (firmy), ktorý usmerňuje študenta pri plnení cieľov bakalárskej práce, zabezpečuje súčinnosť "zadávateľa" pri riešení špecifík práce (napr. prístup k potrebným údajom, API, špecifikáciam, špecializovanému softvéru, ...)
 • zástupca seminárov k bakalárskym prácam - osoba, ktorá vedie seminár k bakalárskym prácam (zvyčajne majú tieto semináre pridelené dvoch vyučujúcich)

Odporúčaná postupnosť krokov:

 • Zástupca "zadávateľa" predbežne prekonzultuje so zástupcom seminárov k záverečným prácam alebo iným vedecko-pedagogickým zamestnancom ÚINFu či dané zadanie má predpoklad spĺňať parametre záverečnej práce.
 • Študent sa spojí so zástupcom "zadávateľa", spoločne si vyjasnia očakávania a detaily práce, "zadávateľ" určí konzultanta práce a spíše sa draft rozšíreného zadania práce.
 • Študent prediskutuje draft zadania so zástupcom seminára, ktorý mu môže povedať svoj názor na reálnosť cieľov a odporučiť potenciálnych vedúcich záverečnej práce z ÚINFu.
 • Študent sa dohodne s vedúcim práce a spíše sa formálne zadanie práce - ideálne aj v spolupráci s konzultantom práce. Zadanie sa zaregistruje v AISe.
  • Garant študijného programu schváli zadanie bakalárskej práce v AISe.
 • Študent pracuje na práci pod vedením konzultanta avšak pod dohľadom vedúceho práce. Vedúci práce priebežne hodnotí čiastkové výstupy práce (napr. pre potreby seminárov k bakalárskym prácam). Viac v popise entít.
 • Študent odovzdá záverečnú prácu v stanovenom termíne a zohľadniac formálne náležitosti kladené na záverečnú prácu. Vedúci práce napíše štandardný posudok k práci. Konzultant práce napíše vyjadrenie k práci so zameraním na softvérovo-implementačnú časť práce (inovatívnosť, použiteľnosť, návrh softvéru, rozšíriteľnosť, modulárnosť, škálovateľnosť, atď.) a zhodnotí vlastnú prácu študenta.

Všeobecné poznámky k zadaniam:

 • Pri záverečných prácach zvykne byť stredobodom práce riešený problém. Vytváraný kód a implementácia je zvyčajne len prostriedkom na dosiahnutie cieľov, resp. vyriešenie problému. T.j. riešením zadania nie je len samotná implementácia.
 • Len implementačne orientované zadania, či tímové zadania sú vhodné na realizáciu v rámci dvojsemestrálneho predmetu "Softvérový projekt".