Semináre k bakalárskym prácam

Podmienky hodnotenia

ÚINF/PBS Prípravný seminár pre záverečnú prácu

Administrátor: RNDr. Ľubomír Antoni, PhD.

Podmienky. Pre získanie hodnotenia absolvoval, musí študent splniť všetky podmienky:

 • Vytvorenie webstránky o bakalárskej práci.
 • Prezentácia zadania zvolenej témy na seminári v stanovenom termíne.
  • Čas na prezentáciu témy je 7-10 minút. Termín prezentácie je fixný. Ak niekto v daný termín nemôže prísť prezentovať, musí za seba nájsť náhradníka a vopred zmenu ohlásiť.
 • Zverejnenie eseje v rozsahu 1 strany o motivácii k výberu témy bakalárskej práce (prečo som si tému vybral, čím je zaujímavá) do 15.5.2019 na webstránke o bakalárskej práci.
 • Dohliadnutie na vypísanie témy v AISe vedúcim bakalárskej práce.

Účasť. Účasť všetkých študentov je povinná (ospravedlnená je jedna neúčasť).

ÚINF/BZP1b Špeciálny seminár k záverečnej práci

Administrátor: RNDr. Ondrej Krídlo, PhD.

Podmienky. Pre získanie hodnotenia absolvoval, musí študent splniť všetky podmienky:

 • Aktualizovanie webstránky o bakalárskej práci.
 • Prezentácia na seminári v stanovenom termíne:
  • V prezentácii študent vyjasní problém, motiváciu, východiská práce (vychádzajúc z odporúčanej literatúry), vysvetlí ciele práce a popíše metódy na riešenie jednotlivých cieľov, vyjadrí sa aktuálnemu stavu riešenia a odprezentuje výsledky práce.
  • Trvanie prezentácie: 10-12 minút
 • Napísanie 10-12 stranového článku a jeho zverejnenie na webstránke o bakalárskej práci do 18.4.2019 a
  • jeho zaslanie na ŠVK, ktorá sa bude konať 24.4.2019 alebo
  • schválenie vedúcim bakalárskej práce do 30.4.2019.
 • Vytvorenie jednej alebo dvoch sumárnych propagačných snímok o výsledkoch Vašej práce, resp. vytvorenie posteru vo formáte A1 a jeho zverejnenie na webstránke bakalárskej práce do 30.4.2018. (príklad šablóny pre poster formátu A1)

Hodnotenie. Po splnení všetkých nutných podmienok sa za seminár udelí známka na základe kvality a obsahu prezentácie a článku.

Účasť. Účasť všetkých študentov je povinná aj keď neprezentujú. Ospravedlniteľné sú iba vážne zdravotné a vážne rodinné problémy. V prípade neúčasti na vlastnej prezentácii si študent za seba musí nájsť náhradu (výmena s kolegom, ktorý mal prezentovať v neskoršom termíne).


Článok

Článok je potrebné napísať a zverejniť na stránke bakalárskej práce do stanoveného termínu a odovzdať podpísaný vašim vedúcim do stanoveného termínu (resp. vedúci práce elektronicky oznámi, že článok spĺňa všetky obsahové i formálne požiadavky) v prípade, že článok nebol odoslaný na ŠVK. Rozsah je určený na 10-12 strán (neplatí pre články odoslané na ŠVK) v LNCS štýle. V tomto šlýle je napísaný aj návod na písanie článku od RNDr. Tomáša Horvátha, PhD.

Nejaké rady k písaniu článku:

 • Dôležitá je jasná formulácia problému hneď v úvode. Povedzte jasne, čo je cieľom článku (resp. Vašej práce).
  • Skratky, ktoré používate musíte predtým vysvetliť alebo k nim uviesť potrebný zdroj, kde sú vysvetlené.
  • Pamätajte si, že dobrý obrázok alebo jasná definícia sú častokrát účinnejšie ako tony textu (samozrejme, obrázky alebo definície môžu byť krátko vysvetlené v texte).
 • Uvádzajte pseudokódy miesto zdrojákov. Je to čitateľnejšie aj pre neznalcov daného programovacieho jazyka a hlavne kratšie.
 • NEPÍŠTE ESEJ ALE VEDECKÝ ČLÁNOK! Napríklad nasledujúce vety nepatria do článku: Teraz programujem procedúru X a keď táto bude fungovať, tak zmeriam, za aký čas počíta. Ale predtým sa ešte zoznamujem s príkazmi Javy...
 • V závere má byť krátke zhrnutie článku a dosiahnutých výsledkov a vyhliadky/plány/možné smery budúcej práce v oblasti, ktorej sa práca venuje.
 • Pri literatúre uvádzajte všetky dostupné bibliografické údaje. Ak máte len autorov a názov, tak ostatné ľahko vygúglite.
 • Štandardom je písať prácu v množnom čísle (autorský plurál), napokon prácu robíte spoločne s vedúcim... alebo aspoň by to tak malo fungovať.

Webstránka o bakalárskej práci

Webstránka o práci by mala obsahovať hlavne:

 • názov práce,
 • meno autora,
 • meno vedúceho a prípadných konzultantov,
 • ciele práce,
 • odporúčanú a použitú literatúru (typicky pdf súbory, ak nejde o pirátsku kópiu knihy) a linky na internetové zdroje,
 • slajdy z prezentácii práce,
 • pdf verzie článkov, ktoré vznikli k práci v rámci seminárov.