Semináre k bakalárskym prácam

Harmonogram letného semestra

Semináre sa konajú v pondelky v čase 13:30-15:00 v učebni SA1A1 (P/01).

Plán prezenčných stretnutí:

Náhradníkom je každý, kto je v zozname prezentujúcich na nasledujúcom stretnutí.

Odporúčaný obsah prvej prezentácie:

 • téma práce, školiteľ, prípadne konzultant
 • krátka motivácia pre výber témy
 • krátke predstavenie odbornej problematiky
 • presné sformulovanie cieľov práce (v bodoch, prípadne cez odrážky)
 • zoznam odporúčanej študijnej literatúry a jej stručné priblíženie
 • prípadné možné aplikácie navrhnutej metódy, prístupu, resp. ďalšie informácie podľa vlastného zváženia
 • očakáva sa, že študent má aspoň základné zorientovanie sa v problematike

Dôležité dátumy:

 • 21.4.2017: Napísanie a zverejnenie článku k bakalárskej práci na webstránke (Bzp1b).
 • 30.4.2017: Schválenie článku vedúcim bakalárskej práce a odovzdanie snímky (posteru) o výsledkoch (Bzp1b).
 • ** príklad šablóny pre poster formátu A1
 • 19.5.2017: Napísanie a zverejnenie eseje o výbere témy bakalárskej práci na webstránke (PBS).